Les funcions del ple ordinari

El passat 29 d'octubre, després de més de cinc mesos des de les eleccions municipals d'enguany, es va celebrar el primer ple ordinari d'aquesta legislatura. Què significa això? Situem-nos. Els plens ordinaris, a diferència dels extraordinaris, són l'única eina que tenim els partits polítics per presentar i debatre les nostres mocions i propostes, també és el moment dels precs i preguntes, eina clau per al control del govern municipal. Per tant, els plens ordinaris són, en conseqüència, el moment de la participació ciutadana en les institucions.

En aquest passat ple –on òbviament no va donar temps de tractar els 23 punts– es va votar, en el cinquè punt, la proposta del govern municipal de delegar diverses funcions del ple en la junta de govern local. La CUP, va votar en contra, igual que la resta de l'oposició, tot i que hi ha partits que han votat afirmativament al Consell Comarcal. Des del govern municipal es justifica aquesta acció des de dues vessants: d'una banda, l'agilització de les tasques i, de l'altra, que això ja s'ha fet en passades legislatures. Des de la CUP pensem, tal i com vam fer notar al ple, que aquesta pràctica, lluny d'agilitzar les tasques institucionals, és una eina d'opacitat que allunya encara més el poder dels ciutadans i que trenca de soca-rel la participació ciutadana. Tampoc és, precisament, una proposta que mostre una voluntat oberta del govern municipal, que tot i tenir una majoria absoluta que li permet aprovar qualsevol moció al ple, prefereix tancar les portes al debat i aportacions de la resta de grups.

 

Algunes de les funcions delegades són: operacions de tresoreria quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment supere el 15 % dels ingressos liquidats en l'exercici anterior, les operacions de crèdit de quantia acumulada dins de cada exercici econòmic superior al 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i els actes i acords relatius a la tramitació i resolució d'expedients en matèria de concessions sobre béns demanials i adquisició o alienació de bens immobles o altres béns o drets subjectes a la legislació patrimonial, inclosos els declarats de valor històric o artístic.

 

Finalment, per acabar, en aquest ple s’hauria d’haver debatut la renovació de diferents contractes de neteja adjudicats per l’ajuntament d’Alcanar. Malauradament, l’equip de govern no va considerar oportú incloure’l –per prioritat d’altres punts–. Ara, amb les actuals delegacions a la junta de govern, aquestes contractacions poden obviar-se sense necessitat de debatre’s en cap ple. Ho lamentem profundament, ja que l’assemblea local de la CUP, igual que tota la ciutadania, té moltes coses a dir.

 

Assemblea local de la CUP Alcanar

Novembre 2015

Des de la CUP pensem, tal i com vam fer notar al ple, que aquesta pràctica, lluny d'agilitzar les tasques institucionals, és una eina d'opacitat que allunya encara més el poder dels ciutadans i que trenca de soca-rel la participació ciutadana