Ple ordinari del 17 de desembre

L’assemblea de la CUP d’Alcanar té un compromís per la transparència amb el poble, és per això que vos presentem quina va ser la nostra participació al ple ordinari del 17 de desembre passat.

Alcanar

 

 1. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany d'actes sessions anteriors de data 23/11/2015 i 2/12/2015

 1. Dació de compte decrets d'alcaldia (del 560/2015 al 664/2015)
 2. Dació de compte informe període mig de pagament 3T (210/2015)
 3. Dació de compte informe lluita contra la morositat 3T (211/2015)
 4. Dació de compte informe obligacions tributàries 3T (212/2015)
 5. Proposta d'aprovació de la relació de béns patrimonials i registre d'interessos, per a la seua inclusió al portal de la transparència.

Sí.

 1. Proposta d'aprovació de la ratificació de la dissolució del consorci per a la creació del nou consorci de gestió de residus de la comarca del Montsià (COPATE).

Sí. Aquesta proposta consistia en ratificar la dissolució del CENAM (consorci per a la gestió dels residus a la comarca de Montsià). A data 5 de novembre de 2014 el saldo és de 15.727,91 €, d'aquest s'ha de retornar a l'Ajuntament l'aportació inicial de 2.000 €.

 1. Proposta d'aprovació de la delegació de competències en matèria de gestió de residus municipals de la comarca del Montsià, en el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE).

No, perquè no és el nostre model de gestió de residus, creiem en la municipalització d’aquest servei. El COPATE ho acaba derivant a una empresa privada. Les delegacions són les següents: recollida, tractament i transport de les següents fraccions de Residus Sòlids Urbans (RSU): vidre, envasos, paper-cartró, fracció orgànica i resta; gestió de la deixalleria; recollida i gestió de voluminosos; campanyes anuals de conscienciació ciutadana i servei de neteja viària. En qualsevol cas ens agradaria fer patent que no tenim prou informació –sobretot econòmica- per avaluar la situació en tota la seua complexitat.

 1. Proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) d'Alcanar per definir una ordenació urbanística de l'illa delimitada per la Ronda de Circumval·lació, l'Av. Catalunya i el carrer Verge de Montserrat, i modificar la regulació dels usos comercials dins el sòl urbà.

No, perquè és incompatible una gran superfície comercial (Mercadona) d’aquestes característiques amb el mercat municipal que es vol potenciar i que afavoreix un circuit de proximitat. Des de la CUP ens preguntem si tenim algun estudi sobre l’impacte comercial que tindrà aquesta superfície sobre sobre el petit comerç local? Particularment considerem que aquesta infraestructura pot perjudicar el comerç local.

Aquesta modificació és una proposta de l'empresa Habitat Iniciatives, S.L. que actua en nom de Mercadona. En aquesta modificació incrementem la dimensió mínima dels usos terciaris dels 800 m2 a dimensions que poden superar els 3000 m2.

 1. Proposta d'aprovació de pròrroga del Pla de Polítiques de Dones.

Sí.

 1. Proposta d'aprovació del finançament de la resolució judicial 728, de data 13 d'octubre de 2015, del Tribunal Superior de Justícia (Cas Turov).

Sí. Matisem que es un sí obligat per responsabilitat institucional i per ser una sentència judicial ferma contra la concessió d'una llicència d'obres del 2003 que no complia els requeriments del PGOU en la zona d'Alcanar-Platja. La zona de construcció estava afectada per una Clau 17.a.1 (ciutat jardí) i es van fer 32 habitatges sense complir els requeriments del PGOU.

Amb aquesta aprovació es comencen els tràmits per contractar una operació de crèdit a llarg termini, per un període de 10 anys, de 1.068.769,03 €.

 1. Proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits.

Abstenció, perquè són un conjunt de factures corresponents, la majoria, a l'exercici 2013.

Arribats en aquest punt ja era molt tard i com vam dir al començament del ple s'utilitzarien els últims 30 minuts d'aquest per fer el torn de precs i preguntes.

 1. Precs i preguntes.

Prec: Des de la CUP vam demanar que s'ha de fer un ple extraordinari el mes de gener per poder tractar les 10 mocions que estaven al ordre del dia. Cal recordar que d'aquestes ja n'hi havien que venien del passat ple ordinari celebrat el dia 29 d'octubre. També recordar que des de que formem part del consistori canareu hem presentat 5 mocions i passats dos plens ordinaris encara no n'hem pogut defensar cap.

Preguntes:

En Junta de Govern de data 14 d'octubre es va aprovar, en acte d'execució de sentència, l'estat de comptes del servei d'abastament d'aigua potable al municipi d'Alcanar, a data 31/12/2011, comprensiva de la liquidació econòmica contractualment prevista i corresponents als exercicis 2005-2011, i de conformitat amb la proposta emesa per l'empresa TS Tradingand Services, per import de 158.361,31 € en favor de l'Ajuntament.

-Com està el tema del servei d'aigua potable amb Sorea?

-Com està el compliment de l'ordenança municipal sobre la neteja de solar i terrenys del terme municipal.

A continuació mostrem els punts que no es vam poder tractar

 1. Moció de la CUP (RE 5118, 03/09/2015) per la instal·lació de cartelleres als nuclis urbans d'Alcanar, Les Cases i Alcanar-Platja.
 2. Moció de la CUP (RE 5119, 03/09/2015) per renovar el Reglament Orgànic Municipal (ROM).
 3. Moció d'ERC (RE 5337, 15/09/2015) en relació al projecte “Autovia Castelló-L'Hospitalet de l'Infant. Carretera N-340, Tram La Jana-L'Hospitalet de l'Infant.
 4. Moció de la CUP (RE 5364, 17/09/2015) d'adhesió a la Xarxa de Municipis Acollidors.
 5. Moció de la CUP (RE 5519, 29/09/2015) per resoldre la problemàtica de la sinistralitat a la N-340 a les Terres de l'Ebre.
 6. Moció de Convergència (RE 5800, 20/10/2015) en relació al projecte “Autovia Castelló-L'Hospitalet de l'Infant. Carretera N-340, Tram La Jana-L'Hospitalet de l'Infant.
 7. Moció d'ERC (RE 6176, 16/11/2015) per exigir una nova llei reguladora del dret a l'habitatge que garanteixi les mesures de mínim per fer front a l'emergència habitacional.
 8. Moció d'ERC (RE 6291, 25/11/2015) de recolzament al model pesquer català.
 9. Moció del PSC-CP (RE 6298, 26/11/2015) per dotar d'eines de participació ciutadana al conjunt de la societat del municipi.
 10. Moció de la CUP (RE 6631, 10/12/2015) a favor de l'elaboració d'uns pressupostos participatius.

És incompatible una gran superfície comercial (Mercadona)  amb el mercat municipal que es vol potenciar i que afavoreix un circuit de proximitat. Des de la CUP ens preguntem si tenim algun estudi sobre l’impacte comercial que tindrà aquesta superfície sobre el petit comerç local? Particularment considerem que aquesta infraestructura pot perjudicar el comerç local.

Aquesta modificació del PGOU és una proposta de l'empresa Habitat Iniciatives, S.L. que actua en nom de Mercadona. En aquesta modificació incrementem la dimensió mínima dels usos terciaris dels 800 m2 a dimensions que poden superar els 3000 m2.