Ple ordinari del 29 d’octubre

L’assemblea de la CUP d’Alcanar te un compromís per la transparència amb el poble, és per això que vos presentem quina va ser la nostra participació al ple ordinari del 29 d’octubre passat.

 

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta sessió anterior de data 13/06/2015, 25/06/2015,  5/08/2015, 31/08/2015, 10/09/2015, 17/09/2015, 13/10/2015.

La CUP va votar sí.

 1. Dació de compte decrets d’alcaldia (del 163/2015 al 559/2015)

Aquest punt no es vota, només és informatiu.

 1. Proposta de ratificació de les festes locals per a l’any 2016.

La CUP va votar sí.

 1. Proposta d’aprovació de la composició de les comissions informatives permanents.

La CUP va votar sí, i va fer èmfasi en la possibilitat de reduir les 7 que hi ha, per tal de retallar despesa prescindible. Diverses d’aquestes comissions encara no s’han reunit cap vegada.

 1. Proposta d’aprovació de delegacions del ple en la Junta de govern local.

La CUP va votar no, perquè creiem que tot i ser legal és una pràctica política opaca i poc transparent, malgrat que el govern municipal parle d’agilitzar la seva acció.

Entre altres coses el que ens preocupa és que la junta de govern puga renovar, per exemple, contractes a empreses que no compleixen les condicions pactades. 

 1. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el consell comarcal del Montsià i l’ajuntament d’Alcanar per al cofinançament del transport escolar no obligatori d’alumnat durant el curs 2014/2015.

La CUP va votar sí, perquè els jòvens de les Cases han de tenir les mateixes oportunitats i facilitats per estudiar l’educació secundària obligatòria.

 1. Proposta d’aprovació inicial de les bases que han de regir la convocatòria pública per la concessió d’ajuts econòmics, de caràcter individual, per a l’adquisició de llibres escolars (curs 2014-2015)

La CUP va votar sí i va demanar que es facen tots els esforços possibles per assegurar-se que esta informació arribe a totes les famílies.

 1. Proposta d’aprovació inicial de les bases que han de regir la convocatòria pública per la concessió d’ajuts econòmics, de caràcter individual, per assistència a llars d’infants (curs 2014-2015)

La CUP es va abstenir, perquè estant a favor d’aquests ajuts notem que en queden fora els centres de suport que també realitzen una important tasca social. A més a més, des de la CUP creiem amb la municipalització d’aquest servei públic.

 1. Proposta d'aprovació inicial de les bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per entitats culturals, esportives i socials del municipi d'Alcanar (exercici 2015)

La CUP va votar sí. Des de la CUP considerem que les subvencions han de ser per a projectes concrets. L'Ajuntament ha de subvencionar les propostes de les entitats, havent-les valorat prèviament, no a posteriori com es fa ara. Possibilitat de creació de convenis entre Ajuntament i associacions i entitats.

 1. Proposta d'incoacció d'expedient sancionador per infraccions de la normativa sobre tinença d'animals potencialment perillosos.

La CUP va votar sí. Considerem que hi hauria d'haver una campanya d'informació a la població sobre les obligacions al adquirir un animal de companyia.

 1. Moció d'ERC (RE 1925, 10/04/2015) de rebuig al nou model universitari de graus 3+2

La CUP va votar sí. De fet, aquesta moció es va presentar, com a instància, quan la CUP encara no tenia grup municipal propi.

 1. Moció del PSC-CP (RE 3711, 30/06/2015) sobre la planificació d'un centre de recollida d'animals domèstics, suport al voluntariat que gestionen les colònies de gats i la recollida d'animals abandonats en via pública i per millorar la lluita contra el maltractament d'animals.

La CUP va votar sí a les esmenes a aquesta moció. I va votar sí a la moció. Des de la CUP també es valora el treball realitzat per l’entitat aGOSaGATs.

 1. Moció conjunta d'ERC, PSC i CIU per exigir la gratuïtat immediata de l'autopista AP-7 des de l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, fins a Peníscola

La CUP va votar sí.

 1. Moció conjunta d'ERC i PSC d'adhesió a la proposta presentada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (RE 5186, 08/09/2015) de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la mediterrània.

La CUP portàvem una altra moció molt semblant. Es va afegir el següent punt, que apareixia a la nostra moció:

Treballar per ampliar el concepte de refugiada a totes aquelles persones que es veuen obligades a abandonar els seus països per motius econòmics, en la línia del que proposa Stop Mare Nostrum.

La CUP va votar sí a l'esmena. I va votar sí a la moció.

Després de tres hores de ple, en aquest punt es va aixecar la sessió i, per tant, es van deixar per tractar diversos punts més. Entre altres coses això es a causa de no haver realitzat cap ple ordinari durant 5 mesos. Els punts que no es van tractar van ser els següents:

 1. Moció del PSC-CP (RE 4437, 26/07/2015) relativa a la sol·licitud de realització d’una auditoria externa
 2. Moció del PSC-CP (RE 4438, 26/07/2015) per dotar d’eines de participació ciutadana al conjunt de la societat del municipi.
 3. Moció de la CUP (RE 5118, 3/09/2015) per la instal·lació de cartelleres als nuclis urbans d’Alcanar, les Cases d’Alcanar i Alcanar-Platja.
 4. Moció de la CUP (RE 5119, 3/09/2015) per renovar el reglament orgànic municipal (ROM).
 1. Moció d’ERC (RE  5337, 15/09/2015) en relació al projecte “Autovia Castelló-L’Hospitalet de l’Infant. Carretera N-340. Tram la Jana-l’Hospitalet de Llobregat”.
 2. Moció de la CUP (RE 5364, 17/09/2015) d’adhesió a la xarxa de municipis acollidors.

Aquest punt es va ajuntar amb la moció número 17, votada en el ple del 29 d’octubre.

 1. Moció de la CUP (RE 5518, 29/09/2015) per a resoldre la problemàtica de la sinistralitat a la N-340 a les terres de l’Ebre i del Sénia.
 2. Moció de Convergència (RE 5803, 20/10/2015) en relació al projecte “Autovia Castelló-L’Hospitalet de l’Infant. Carretera N-340. Tram la Jana-l’Hospitalet de l’Infant”.
 1. Precs i preguntes.

5. Proposta d’aprovació de delegacions del ple en la Junta de govern local.

La CUP votà no perquè creiem que tot i ser legal és una pràctica política opaca i poc transparent i nosaltres això ho superposem a l’argument del grup de govern d’agilitzar la seva acció.

Entre altres coses el que ens preocupa és que la junta de govern pugui renovar contractes a empreses que no compleixen les condicions pactades.